Σκοποί & αρχές

Σκοπός:

Σκοπός της Δικτύωσης Κινημάτων για Γη & Ελευθερία είναι η διαρκής ανάδειξη των κατά τόπους κοινωνικών κινημάτων που αφορούν την υπεράσπιση του φυσικού περιβάλλοντος από τη βιομηχανική λεηλασία, καθώς και η δημιουργία & υποστήριξη κοινοτήτων αγώνα που να λειτουργούν τόσο αυτόνομα όσο και σε συντονισμό μεταξύ τους.

Αρχές:

  • Αντιιεραρχικότητα: Η δικτύωση λειτουργεί χωρίς ηγεσίες και κέντρα λήψης αποφάσεων. Οι τακτικές συναντήσεις χρησιμεύουν ως μέσο ζύμωσης και συντονισμού κοινών δράσεων.
  • Συναίνεση: Στις συναντήσεις οι αποφάσεις λαμβάνονται κατά το δυνατόν συναινετικά, παρά πλειοψηφικά ή με τη διενέργεια ψηφοφορίας.
  • Ισοτιμία: Οι τοποθετήσεις της κάθε συλλογικότητας & ατομικότητας λαμβάνονται υπόψιν ισότιμα, χωρίς να δίνεται περισσότερο βάρος στη γνώμη συγκεκριμένων ομάδων ή ατόμων.
  • Αυτονομία: Η κάθε ομάδα που συμμετέχει έχει την ευχέρεια να καλεί ως κομμάτι της δικτύωσης χωρίς έγκριση, δεδομένου ότι ο τρόπος δράσης δεν αντιβαίνει στις κοινές αρχές που έχουν διατυπωθεί.